PROIZVODI: UREA

CENA I USLOVI ISPORUKE

Cena đubriva utvrđuje se u ugovoru o isporuci.
Cena se određuje u zavisnosti od situacije na tržištu Srbije na dan potpisivanja ugovora.
Uslovi isporuke CFR ili CIF luka u Srbiji.

Karbamid (urea) – bele ili slaboobojene granule, koje se dobijaju iz amonijaka i ugljen-dioksida.

PRIMENA

U poljoprivredi kao đubrivo. U poređenju sa ostalim azotnim đubrivima, karbamid – urea sadrži najveći procenat azota (46,2%), što uglavnom i diktira ekonomsku opravdanost njegove primene kao đubriva za mnoge poljoprivredne kulture na različitim tipovima zemljišta; koristi se takođe i kao dodatak stočnoj hrani za preživare. Može imati i industrijsku primenu za dobijanje melamina, cijanurične kiseline, karbamid-formaldehidnih smola, medikamenata; korisiti se i kao komponenta kozmetičkih preparata.

TEHNIČKI ZAHTEVI

Najviša klasa Prva klasa Druga klasa
Maseni udeo azota preračunato u suvu materiju, minimalno % 46,2 46,2 46,2
Maseni udeo biureta, maksimalno % 1,0 1,0 1,0
Maseni udeo vode, maksimalno %
- metodom sušenja 0,3 0,3 0,3
- Fišerovom metodom 0,5 0,5 0,5
Rastresitost % 100 100 100
Granulometrijski sastav, %,
maseni udeo granula dimenzije, mm:
- 1–4, minimalno 94 94 94
- 2–4, minimalno 70 50 -
- manje od 1, maksimalno 3 5 5
- ostatak na situ 6 mm, maksimalno nema nema nema
Statistička otpornost granula, kgs/granuli, minimalno 0,07 0,05 0,03

Kao dodatak za klimatizaciju koristi se karbamid-formaldehidna smola.

PAKOVANJE I ČUVANJE

Karbamid-urea se pakuje prema normativno-tehničkoj dokumentaciji u vreće od hartije i polimera sa priklopcem, koje obezbeđuju očuvanje proizvoda. Neto-masa proizvoda je maksimalno 50+1,0 kg. U rinfuzi se transportuje u vagonima tipa „hoper“, specijalnim kompozicijama za prevoz mineralnih sirovina kao i specijalizovanim metalnim kontejnerima. Za maloprodaju se proizvod pakuje u plastične kese od najviše 3 kg. Čuva se u zatvorenim suvim magacinima. Kontejneri sa karbamidom-ureom i transportne kese mogu se skladištiti i na otvorenim podlogama.

GARANTNI ROK UPOTREBE

Transportuje se uvrećano i u rinfuzi svim tipovima zatvorenih saobraćajnih sredstava, osim vazdušnog.

TRANSPORT

Transportuje se uvrećano i u rinfuzi svim tipovima zatvorenih saobraćajnih sredstava, osim vazdušnog.